Company Profile

ผู้ผลิต-นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ, เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรอง, เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง-กระแสสลับและหม้อแปลงไฟฟ้า
รวมไปถึงงานสั่งทำทุกชนิด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

ประกอบกิจการ: ผู้ผลิต - นำเข้า และ จัดจำหน่าย/ให้บริการ

  • เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AUTOMATIC VOLTAGE STABILIZER) แบบไฟ 1 เฟส และ 3 เฟส
    มีขนาดตั้งแต่ 500 VA - 500 KVA
  • เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) แบบไฟ 1 เฟส และ 3 เฟส ขนาด 500 VA - 20 KVA
  • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ (BATTERY CHARGER) สำหรับแบตเตอรี่แห้ง และ แบตเตอรี่น้ำ
  • เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบ SWITCHING มีทั้งแบบ AC-DC และแบบ DC-AC มากกว่า 600 แบบ
  • เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบ LINEAR (REGULATE DC POWER SUPPLY) มีทั้งแบบค่าคงที่ (FIXED) และปรับค่าได้
  • หม้อแปลงไฟฟ้า (TRANSFORMER) มีทั้งแบบ AUTO และ ISOLATE ทั้งไฟ 1 เฟส และ 3 เฟส
    รับสั่งทำตามที่ลูกค้ากำหนด